Секція A. Механіка| - |Секція Б. Математика|Секція A. МеханікаАндрійчук Роман. Функції Буссінеска тривимірної задачі термопружності для півпростору з диполем тепла. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Бойко Дмитро, Токовий Юрій. Аналітичні розв’язки тривимірних задач теорії пружності для трансверсально ізотропних тіл. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Бойчук Юрій. Методика визначення температури поверхні матеріалу під захисним діелектричним шаром. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Василишин Андрій1, Пастернак Ярослав2. Термомагнітоелектропружність анізотропного біматеріалу із неідеальним магнітоелектромеханічним контактом складових. (1Львівський національний університет імені Івана Франка, 2Луцький національний технічний університет)

Вєтров Олег. Узагальнений метод побудови фундаментальних розв’язків деяких задач математичної фізики. (Донецький нацiональний унiверситет iменi Василя Стуса)

Горон Богдан. Магнітне поле циліндра з секторіальним вирізом. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

Клімчук Тарас. Дослідження розподілів напружень всередині двох циліндричних тіл в умовах контакту з частковим проковзуванням. (Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка)

Козачок Олег. Локальне фрикційне зношування пружних півпросторів з хвилястою поверхнею. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Конoнов Юрій1, Святенко Ярослав2. Про стійкість рівномірних обертань в середовищі з опором двох пружно зв’язаних гіроскопів Лагранжа. (1Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2Донецький національний університет імені Василя Стуса)

Кононов Юрій1, Шевченко Володимир2, Лимар Олександр3. Коливання прямокутної пластини в ідеальної рідини з урахуванням різних способів її закріплення. (1Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2Донецький нацiональний унiверситет iменi Василя Стуса, 3Миколаївський аграрний університет)

Кошелєва Юлія, Лащук Алла, Шевченко Володимир. Метод побудови фундаментальних розв’язків теорії пластин та оболонок за уточненими теоріями, оснований на обчисленні інтегралів від спеціальних функцій. (Донецький нацiональний унiверситет iменi Василя Стуса)

Кудін Олексій, Кривохата Анастасія. Використання нейронних мереж у задачах визначення напружено-деформованого стану елементів конструкцій. (Запорізький національний університет)

Лаговський Ілля, Смолякова Юлія, Мікуліч Олена. Pеалізація непрямого підходу методу граничних інтегральних рівнянь до розв’язання плоскої динамічної задачі теорії пружності. (Луцький національний технічний університет)

Луцька Ірина, Максимюк Володимир. Про деформування тороїдальної оболонки суперколового поперечного перерізу. (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України)

Максимук Олександр, Гануліч-Манукян Надія. Процес нагрівання податливої до зсуву циліндричної оболонки з локальними джерелами тепла змінної потужності. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Мейш Володимир1, Мейш Юлія2. Чисельний алгоритм розв'язку плоских задач динаміки грунтових середовищ в неорогональній системі координат. (1Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, 2Національний транспортний університет)

Микитин Мар’яна. Повний контакт пружного півпростору та жорсткої основи під дією розподіленого по кругу стоку тепла. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Могиляк Іван. Наноструктурування поверхні монокристалічного кремнію лазерними імпульсами. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Пастернак Ярослав, Панасюк Віталій. Наближене розв’язування задач термопружності тіл із волокнистими включеннями. (Луцький національний технічний університет)

Приходько Олексій, Федорусь Юрій, Лаговський Ілля. До питання про аналітичний та числовий розрахунок елементів конструкцій, пошкоджених тріщинами. (Луцький національний технічний університет)

Рабош Роман, Максимів Юлія. Математична модель динамічних процесів у пружному півпросторі з розподіленими п’єзокерамічними включеннями. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Сапужак Ярослав, Гембара Назар, Гриненко Михайло. Моделювання нагромадження пошкодження в металі за енергетичним підходом. (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України)

Сеник Юлія. Напружено-деформований стан локально неоднорідного електропровідного півпростору. (Центр математичного моделювання. Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Сторожук Євген, Яцура Андрій. До концентрації напружень в податливій на поперечний зсув еліптичній циліндричній оболонці з круговим отвором. (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України)

Хотенко Олена, Хотенко Ірина. Числовий аналіз хвильового рівняння Pелея для алюмінію. (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України)

Шопа Тетяна, Тужеляк Ольга. Поперечні коливання ортотропної пластини з множиною підкріплених отворів за врахування розподіленого навантаження на поверхні. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Секція Б. МатематикаKuduk Grzegorz. Nonlocal problem with integral condition for nonhomogeneous system of evolution equations of second order. (Faculty of Mathematics and Natural Sciences University of Rzeszow)

Kuduk Grzegorz. Problem with integral conditions for system of partial differential equations. (Faculty of Mathematics and Natural Sciences University of Rzeszow)

Masliuk Hanna. On the one-dimensional boundary-value. (National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”)

Raievska Iryna, Raievska Maryna. The additive groups of local nearrings of order 64. (Institute of Mathematics of NAS of Ukraine)

Sazonova Olena. About one class of Continual distributions with screw modes. (V. N. Karazin Kharkiv National University)

Skuratovskii Ruslan1, Williams Aled2. Minimal generating set and structure of a wreath product of groups and the fundamental group of an orbit of morse function. (1National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2Cardiff University)

Skuratovskii Ruslan1, Osadchyy Volodymyr1, Williams Aled2. An application of miller moreno groups to generalization of diffie–hellman protocol. (1National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2Cardiff University)

Zięba Maciej. Cayley-Bacharach theorem. (Pedagogical University of Cracow)

Атласюк Олена, Михайлець Володимир. Про неперервність за параметром розв’язків неоднорідних крайових задач у просторах Соболєва. (Інститут математики НАН України)

Бешлей Василь Петрук Олег. Метод рандомiзацiї випадкового магнiтного поля та його застосування до залишку наднової 1006 року. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Біланик Ірина. Оцінка швидкості поточкової збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Білоус Андрій. Стабільний ранг деяких класів некомутативних кілець. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Білоус Ростислав. Дослідження стійкості комп’ютерних обчислень деяких рекурентних послідовностей другого порядку. (Донецький нацiональний унiверситет iменi Василя Стуса)

Бродяк Оксана, Гузик Надія, Петрученко Оксана. Визначення невідомих параметрів у параболічному рівнянні з виродженням. (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного)

Варер Борис. Ідентифікація вогнепальної зброї за акустичними сигналами із використанням методів машинного навчання. (Донецький нацiональний унiверситет iменi Василя Стуса)

Гембарський Михайло, Гембарська Світлана. Лінійні і колмогоровські поперечники класів періодичних функцій. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Євгеньєва Євгенія. Поведінка розв’язків із загостренням для квазілінійних параболічних рівнянь. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України)

Ільків Володимир, Страп Наталя, Волянська Ірина. Розв’язнiсть нелокальної крайової задачi для диференцiально-операторного рiвняння зi слабкою нелiнiйнiстю. (Національний університет “Львівська політехніка”)

Кузь Антон. Інтегральна задача для факторизованого рівняння в необмеженій області. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Кузьо Тарас, Петрук Олег. Тривимірна структура магнітного поля у молодих залишках наднових зір. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Ладзоришин Наталія. (z,k)-еквівалентність матриць над кільцем цілих гаусових чисел. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Мельник Іванна, Мирон Назар. Про диференціювання первинних напівкілець. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Ненгрич Марія, Симотюк Михайло. Початково-нелокальна задача для рівняння високого порядку з оператором Гельфонда-Леонтьєва. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Пелехата Ольга. Про збіжність розв’язків лінійних крайових задач для систем диференціальних рівнянь. (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)

Пирч Назар. Н-вкладені підпростори та М-еквівалентність. (Українська Академія Друкарства, НУ “Львівська політехніка”)

Пожарський Олександр, Пожарська Катеринa. Відновлення неперервних функцій за їхніми коефіцієнтами Фур’є, що задані з похибкою. (Інститут математики НАН України)

Савчук Віктор. Алгоритм побудови n-арних ортогональних квазігруп над полем лишків. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Сохацький Федір, Луценко Алла. Класифікація квазігруп відповідно до множин трансляцій. (Донецький нацiональний унiверситет iменi Василя Стуса)

Стефанчук Марія. Деякі узагальнення задачі про тінь. (Інститут математики НАН України)

Тайстра Юрій, Пелих Володимир. Фаза та хвильовий вектор однонапрямленого ізотропного поля Максвелла у просторі Керра. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Тузик Ірина, Матвій Олександр. Схеми апроксимації диференціально-різницевих рівнянь та їх застосування. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Яджак Михайло1, 2, Поліщук Дмитро3, Тютюнник Марія1. До проблеми дослідження процесу функціонування транспортних систем. (1Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2Львівський національний університет імені Івана Франка, 3Філія «ПКТБ ІТ» АТ «Укрзалізниця»)