|Секція A. Механіка| - |Секція Б. Математика|Секція A. МеханікаDrebotiy R., Shynkarenko H. Hp-adaptive finite element approximation for 1d boundary value problems.

Vasjunyk Z. I, Gnatenko Kh. P. Imaging solutions of reaction-diffusion systems using Sammon method

Артемюк В. Ю. Забезпечення нульових радіальних напружень у неодно-рідній порожнистій кулі за допомогою теплових джерел

Бойко З. В., Мелешко В. В., Максимів Ю. І. Чисельне дослідження дина¬міки дисипативних структур в моделі Брюсселятор із супердифузією.

Бойчук Ю. В. Моделювання стаціонарного кондуктивно-промененевого теплообміну в кусково-однорідному плоскому шарі, що поглинає, випро-мінює та розсіює ІЧ-радіацію в об’ємі та на поверхнях розділу середо-вищ.

Брухаль М. Б. Вплив термочутливості характеристик на напруження в опромінюваних тілах різної прозорості

Бутрак I. O., Жбадинський І. Я. Динамічні напруження у безмежній пружній матриці з одноперіодичним масивом податливих дискових включень

Васьо Н. О. Дослідження впливу напружень на параметри поляризації структури діелектрик-метал

Вільданова Н. Р. Запровадження дволінійної діаграми деформування бетону при зсуві.

Грицько Б. Є. Моделювання стаціонарних температурних полів в плоских областях із тонкими включеннями у випадку змішаних граничних умов

Давидок А. Є. Дослідження парного взаємовпливу шарів на усереднений дифузійний потік у двофазній шаруватій смузі.

Єрохова О. В. Оптимізація температурних напружень півпростору за допомогою теплових джерел.

Козачок О. П., Слободян Б. C., Чумак К. А. Взаємодія двох пружних тіл з системою періодичних виїмок, частково заповнених рідиною, що не змочує їх поверхні.

Кузін М. О. Варіаційне формулювання задачі забезпечення заданих пара-метрів функціонування трибоконструкцій.

Маковійчук М. В. Взаємодія берегів зірчастої тріщини у пластині на пружній основі під час згину зосередженою силою

Мастикаш Л. В. Апробація аналітично-числового підходу до розв’язання центрально-симетричних задач термопружності

Пастернак Я. М. Вплив третинного піроефекту на концентрацію фізико-механічних полів у термоелектропружних тілах.

Піголь О. В., Сторожук Є. А. Осьовий розтяг за межею пружності еліп¬тичної циліндричної оболонки з круговим отвором

Постолакі Л. І. Дослідження інформативних параметрів для п’єзомагнітного методу неруйнівного визначення залишкових напружень в циліндричній оболонці.

Притула Н. М., Ямнич В.І.Оптимізація режимів роботи газотранспортної системи з технологічною схемою складної структури.

Процюк Б. В., Горун О. П.Термопружна поведінка безмежного термо-чутливого трискладового тіла за дії джерела тепла.

Рабош Р. В. Дослідження хвильових полів розсіяних тонким криволінійним слабоконтрастним п’єзоелектричним електроізольованим включенням у дальню зону Фраунгофера

Сасс Т. С. Перехідні поля температури та вологовмісту щодо різних способів сушіння поліграфічних матеріалів

Сінькевич О. О. Гранично-елементний метод та алгоритми ідентифікації порожнини у тілі.

Стельмащук В. В. Числове моделювання вимушених гармонійних коливань піроелектриків адаптивним методом скінченних елементів.

Твардовська С. Р. Залежність параметрів механоелектромагнітних хвиль від структурних характеристик пористого середовища

Токовий Ю. В., Лозинський Ю. Я. Температурні напруження та перемі-щення у пружній поперечно-неоднорідній ортотропній смузі.

Томашівський М. М. Концентрація напружень на тонких включеннях у термопружному анізотропному півпросторі.

Чир І. А. Аналіз збіжності напівдискретних апроксимацій методу скінченних елементів для задачі динамічної термопружності.

Чугай М. О. Особливості коливань монокристалічних лопаток з пошкод-женнями

Шопа Т. В. Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множинами отворів та включень довільної конфігурації

Штефан Т. О. Вплив форми штампа на розподіл функції потенціальної енергії формозміни в плиті

Яцків О. І., Бобик Б. Я. Вплив залежних від температури джерел тепла та змінних в часі термофрикційних параметрів на термопружну нестійкість валів з тонким приповерхневим шаром

Секція Б. МатематикаIvasyk G. V. On some presentations of the solutions of transport operator with prescribed real eigenvaue.

Mach Magdalena. On symmetry reduction of the generalised diffusion equation.

Malejki Renata. On a Baskakov-Durrmeyer type operators

Myśliwiec Katarzyna. On symmetry property of some ordinary differential equation.

Przybyło Sławomir. Addition and multiplication of surreal ordinal numbers

Vovk О.V.Adaptive finite element method with double-sided a posteriori error estimations

Бешлей В. В., Кузьо Т. В., Петрук О. Л. Моделювання руху ударних хвиль за використанням числового коду PLUTO.

Возна С. М. Про збіжність неперервного – дробу.

Гладун В. Р., Матулка К. В. Збіжність та стійкість до збурень гіллястих ланцюгових дробів з додатними елементами.

Глова Т. Я., Філевич П. В. Зростання аналітичних функцій в термінах узагальнених типів

Гузик Н. М. Обернена задача визначення коефіцієнтів у параболічному рівнянні з виродженням

Домша О. В., Васюник І. С. Стабільний ранг дробових напівлокальних кілець.

Забавський Б. В., Кузніцька Б. М. Ефективне кільце.

Івасик Г. В., Сорокатий М. І., Сухорольський М. А. Особливості підсумо-вування розбіжних рядів.

Ключник Р. Я., Кміть І. Я. Фредгольмовість крайової задачі для однови-мірної гіперболічної системи

Кузь А. М. Задача з інтегральними умовами для рівнянь, не розв’язаних відносно старшої похідної за часом.

Ладзоришин Н. Б. Цілочисельні розв’язки матричного діофантового рів-няння над квадратичними кільцями.

Лимаренко І. В. Розв’язання задачі відхилення центра ваги системи прямо-кутників. Геометричне розташування системи прямокутників зі змінними метричними характеристиками.

М’яус О. М. Узагальнені функції від генераторів груп ізометричних операторів на алгебрах типу Вінера.

Митрофанов М. А., Равський О. В. Апроксимація неперервних функцій на підмножинах нормованого простору.

Пирч Н. М. Про А-еквівалентність наборів тихоновських просторів.

Пігура О. В. Скінченні гомоморфні образи комутативної області Безу скінченної розмірності Голді.

Репетило С. М. Задача Діріхле-Неймана у смузі для факторизованого гіперболічного оператора зі сталими коефіцієнтами

Романів А. М. Про найменше спільне праве кратне особливих матриць.

Савка І. Я., Симотюк М. М. Задача спряження з нелокальною умовою за часовою змінною для параболо-гіперболічного рівняння.

Саган А. В. Елементарна редукція матриць над напівспадковими дуо-кільцями.

Симотюк М. М., Хомяк Д. В. Нелокальна двоточкова задача для наван-таженого гіперболічного рівняння.

Симотюк М. М., Бобик І. О. Задача з двоточковими умовами для системи навантажених рівнянь із частинними похідними.

Симотюк М. М., Тимків І. Р. Багатоточкова задача для системи парабо-лічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами

Снітко Г. А. Про одну коефіцієнтну обернену задачу для параболічного рівняння в області з вільною межею.

Сорокін О. С. Скінченні гомоморфні образи дуо-областей Безу.

Cьомкін В. В., Чугай А. М. Математичне моделювання щільного розмі¬щення тривимірних об’єктів

Тайстра Ю. В. Спінорний підхід до розв’язування рівнянь Максвелла першого порядку для ізотропного поля у метриці Керра

Терендій О. В. Принципи функціонування бази знань автоматизованої системи АСПО

Тютюнник М. І. Основні тенденції в розвитку сучасних засобів реалізації паралельних обчислень.

Швець О. І., Чабанюк Я. М. Збіжність процедури стохастичної апрокси-мації в схемі асимптотично малої дифузії.