ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:
Yuriy Tokovyy

Vice-chairman:
Ihor Turchyn

Scientific secretaries:
Vira Pakosh
Nataliya Ivasko


Organizing Committee members:
Beshley V.V., Butrak I.O., Chekurin V.F., Drobenko B.D., Dyyak I.I., Hachkevych O.R., Hrytsyna O.R., Ivas'ko R.O., Kalynyak B.M., Kindrats'kyy B.I., Kostrobiy P.P., Kravchyshyn O.Z., Kunets' Ya.I., Marchuk M.V., Martynyak R.M., Mishchenko V.O., Mykhas'kiv V.V., Nykolyshyn M.M., Popovych D.I., Protsyuk B.V., P'yanylo Ya.D., Rostun M.Y., Shatsky I.P., Terlets'kyy R.F., Tors'kyy A.R., Turchyn I.M., Vasil'ev K.V., Vovk O. M., Yadzhak M.S., Yasins'kyy A.V., Zynyuk O.D.


Organizing Committee's Address:

Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine ,
3-B Naukova St., 79060 Lviv, Ukraine

      e-mail: mpmns2019@gmail.com

      Ph.: +380 32 263 53 70, +380 32 258 51 12 - Vira Pakosh (r. 815);

      Ph.: +380 32 258 51 26 - Nataliya Ivas'ko (r. 702).