Пелех Богдан Любомирович

(28.10.1940 р. – 9.07.1995 р.)

Б. Л. Пелех народився  28  жовтня 1940 р. у м. Санок  (теперiшня Польща), помер 9 липня 1995 р. і похований у м. Калуші Івано-Франківської області. Відомий фахівець з механіки деформівного твердого тіла, вся трудова діяльність котрого була присвячена науковій та педагогічній роботі. Середню школу закiнчив у  м. Калуші з золотою медаллю. З 1957 р. по 1962 р. навчався у Львiвському державному  унiверситетi iм. Iвана Франка, пiсля закiнчення якого з вiдзнакою поступив до аспiрантури того ж університету за спецiальнiстю механiка  деформiвного  твердого тiла  до вiдомого вченого в галузi теоретичних  проблем механiки професора  М. П. Шереметьєва. З 1965 р. – кандидат фізико-математичних наук, а з 1970 р. – доктор фізико-математичних наук. У 1974 р. йому Pelekh_BLприсвоєно вчене звання професора. Академік Української нафтогазової академії  ( з 1993 р.). Лауреат Республіканської премії ім. М. Островського в галузі науки і техніки  (1971 р.) та премії Національної Академії наук України ім. О. М. Динника (1991 р.). Упродовж 1965 – 1969 рр. працював доцентом Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту (тепер – Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя), з 1969 р. – старший науковий співробітник, а з 1972 р. – завідувач відділу Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка Академії наук України. З 1973 р. по 1994 р. – завідувач відділу механіки тонкостінних елементів конструкцій Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. В останні роки життя – професор кафедри теоретичних основ механіки Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу.
Б. Л. Пелех – автор 9 монографій і понад 250 наукових праць у галузі механіки деформівного твердого тіла та авторських свідоцтв на винаходи. Йому належать фундаментальні результати з теорії оболонок і пластин, зокрема створені основи і завершена узагальнена теорія анізотропних оболонок і пластин із скінченною зсувною жорсткістю. Його монографія “Теорія оболонок із скінченною зсувною жорсткістю” (Київ: Наук. думка, 1973. – 248 с.) стала настільною книгою як вчених і педагогів у галузі теорії оболонок, так і інженерів-механіків, які працюють над проектуванням тонко­стінних конструкцій. Широко відомі в науковому світі монографії та статті Б. Л. Пелеха з проблем механіки контактної взаємодії тонкостінних елементів конструкцій, концентрації напружень в анізотропних пластинах та оболонках, демпфування конструктивно-неоднорідних систем. Вагомий внесок Б. Л. Пелех вніс у розвиток структурної механіки композиційних матеріалів.
Для всієї наукової діяльності професора Б. Л. Пелеха характерним було постійне розширення наукових напрямків. Наукові здобутки створеної ним відомої в науковому світі школи в галу­зі теорії тонкостінних елементів конструкцій та механіки композиційних матеріалів мають стосунок до некласичних моделей та теорiй оболонок i пластин (М. Сухорольський, В. Ганулич, В. Лазько, Р. Махнiцький, М. Марчук),  механiки контактної взаємодiї  деформiвних  структур i проблеми триботехнiки (Є. Конюк, Р. Сисак, В. Швабюк, I. Черепюк, М. Сухорольський, В. Шопа,  О. Максимук, М. Марчук, Д. Матiєшин, Н. Щербина, Г, Крук), концентрацiї напружень i стiйкості конструкцiй (I. Мамчур, Р. Бiлосевич, Б. Польовий, В. Лазько. Р. Махнiцький, М. Марчук,  Ф. Якiмов), поверхонь роздiлу в композицiйних матерiалах i деталях iз покриттями (I. Коровайчук, Ф. Флейшман, I. Когут, М. Хом'як, I. Скородинський), фiзико-хiмiчної механiки композицiйних матерiалiв (О. Тушницький, Ф. Флейшман, I.Коровайчук), механiки руйнування композицiйних структур (В. Лазько, О. Мачуга, I. Когут, В. Швабюк), проблем динамiки i розсiяння енергiї в елементах конструкцiй (Б. Саляк, Б. Дiвеєв, В. Пакош, I. Бутитер, А. Микита, Г. Калита).
Під керівництвом Б. Л. Пелеха захищено 25 кандидатських дисертацій.  На даний час з колишніх учнів Б.Л. Пелеха троє захистили  докторські дисертації (В. І. Швабюк,  О. В. Максимук, М. А.  Сухорольський).
Професор  Б. Л. Пелех  проводив  велику науково-органiзацiйну роботу. Вiн був членом Бюро Наукової Ради з механiки конструкцiй із композицiйних матерiалiв НАН України, секцiї теорiї оболонок Наукової Ради з мiцностi та пластичностi АН СРСР, секцiї  "Динамiка та стiйкiсть" Наукової Ради з механiки деформiвного твердого тiла НАН України, керiвником секцiї "Фiзико-хiмiчна механiка компо­зи­цiйних  матерiалiв" Наукового Товариства iм. Т. Шевченка.
Б. Л. Пелех був органiзатором проведення бiльше десяти мiжнародних науково-технiчних конференцiй, симпозiумiв, семiнарiв з механiки конструкцiй із композицiйних матерiалiв.