Савенко Петро Олександрович

(Savenko Petro Oleksandrovych)

пров. наук. співр., доктор технічних наук,

професор

П. О. Савенко після закінчення Львівського державного університету в 1970 р. працює в системі Академії наук України, спочатку у Фізико-механічному інституті, а з 1973 р. у Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики (ЛФМФ ІМ АН УРСР), де проводив значну організаційну роботу по становленню та розвитку Обчислювального центру ЛФМФ ІМ АН УРСР. З 1975 р. по 1991р. працює в Обчислювальному центрі ЛФМФ АН УРСР (з жовтня 1978 р. по 1991 рік Обчислювальний центр Інституту прикладних проблем механіки і математики) на посадах завідувача відділу та директора цього центру.

З 1992 року переведений (за конкурсом) на роботу у відділ числових методів математичної фізики Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України, де працює на посадах старшого наукового співробітника, керівника неструктурної лабораторії, провідного наукового співробітника.

Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка -1970 р. (спеціальність - обчислювальна математика).

Наукові ступені:
- кандидат фізико-математичних наук - 1981 р. (Тема дисертації "Синтез излучающих систем по заданной амплитудной диаграмме направленности и родственные задачи квазиоптики", спеціальність 01.04.03 - радіофізика, включаючи квантову. Інститут радіотехніки і електроніки Академія Наук СРСР, Москва);
- доктор технічних наук - 2005 р. (Тема дисертації "Математичні моделі, чисельно-аналітичні й чисельні методи в нелінійній теорії синтезу випромінюючих систем", спеціальність -01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. Національний університет "Львівська політехніка".

Наукове звання: професор (2013 р.).

Посада за основним місцем роботи: провідний науковий співробітник відділу числових методів математичної фізики.

Основні напрями наукових досліджень:
- Розробка математичних моделей, чисельно-аналітичних методів та програмного забезпечення для розв'язування нелінійних обернених задач математичної фізики стосовно оптимального проектування різних типів випромінюючих систем.
- Розробка чисельних методів розв'язування багатопараметричних нелінійних спектральних задач, що виникають у теорії дослідження неєдиності розв'язків нелінійних інтегральних та звичайних диференціальних рівнянь.

Основні наукові результати:

- Розроблено новий науковий напрям в галузі математичного моделювання й чисельної оптимізації різних типів випромінюючих систем за неповними вхідними даними, в основу якого покладено: варіаційні постановки нелінійних задач синтезу, дослідження існування та загальної структури розв'язків і їх якісних властивостей методами нелінійного аналізу, знаходження різних типів існуючих розв'язків чисельними методами.
- Варіаційний підхід до розв'язування векторної нелінійної спектральної задачі.
- Чисельні методи знаходження зв'язних компонент спектра голоморфних оператор-функцій з нелінійним векторним спектральним параметром.

Упродовж багатьох років він є відповідальним виконавцем і науковим співкерівником низки науково-дослідних тем та проектів, що виконуються за науковою тематикою НАН України і МОН України.

Результати досліджень П.О. Савенка опубліковані більше 200 наукових працях, у тому числі у п'ятьох монографіях.

1. Андрийчук М.И., Войтович Н.Н., Савенко П.А., Ткачук В.П. Синтез антенн по амплитудной диаграмме направленности: численные методы и алгоритмы. - Киев: Наук. думка, 1993. - 256 с.

2. Савенко П. О. Нелінійні задачі синтезу випромінюючих систем (теорія і методи розв'язування). Львів: ІППММ НАН України, 2002. - 320 с.

3. П. О. Савенко. Нелінійні задачі синтезу випромінюючих систем з плоским розкривом. – Львів, ІППММ НАН України. – 2014. – 314 с.

4. Petpo O. Savenko, Lesya M. Klakovych (Pasnak), Myroslava. D. Tkach. Theory of Nonlinear Synthesis of Radiating Systems. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 357 р.

5. П. О. Савенко, Т. Я. Соляр. Перетворення Фур'є й Лапласа в задачах апроксимації - Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, 2019. - 380 c.

Деякі з фахових публікацій

Деякі з публікацій за виступами на конференціях

Савенко П.О. керує підготовкою аспірантів та здобувачів наукових ступенів.

Підготовлено й захищені три дисертації на здобуття наукового ступеня канд. фіз. мат наук:

- Анохін Володимир Євгенович, тема дисертації "Чисельна оптимізація форми випромінюючих систем за заданою амплітудною діаграмою направленості". Дисертація захищена у Львівському державному університеті ім. І.Франка 24 червня 1997 року (спецрада К 04.04.05) за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях.

- Клакович Леся Миронівна, тема дисертації "Математичні моделі й чисельні методи розв'язування нелінійних задач синтезу антенних решіток з ідеально провідних випромінювачів". Дисертація захищена в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України 4 травня 2005 року за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.

- Процах Лариса Петрівна, тема дисертації “Нелінійні двопараметричні спектральні задачі в теорії синтезу антен з плоским випромінюючим розкривом”. Дисертація захищена в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України 09 липня 2012 року за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.

Савенко П.О. є членом спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора та кандидата фізико-математичних наук при Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Телефони: службовий - (032) 258 51 79, домашній - (032) 276 47 52.

E-mail: spo@iapmm.lviv.ua

E-mail: posavenko@gmail.com